Информация за закона за защита на проституиращите в провинция Бранденбург

Какво помага срещу Корона?

Flyer_Impfkampagne_BG

В Германия е в сила от 01.07.2017 г. закона за защита на проституиращите. Регистрацията трябва да се направи на мястото на основната им дейност.

Важни стъпки

1. Регистрация:

 • здравна консултация в здравната служба (на мястото на регистрацията)
 • информационен и консултантски разговор в отговорната служба
  Едва след това, отговорната служба може да издаде удостоверение за регистрация.

2. Удостоверението за регистрация и удостоверението за здравната консултация винаги трябва да се носят по време на работа!

3. Регистрацията (здравна консултация и информационен и консултантски разговор) трябва да се повтаря редовно:

 • 18-21 години:
  регистрация с информационен и консултантски разговор – на всеки 12 месеца
  здравна консултация – на всеки 6 месеца
 • от 21 години:
  регистрация с информационен и консултантски разговор – на всеки 2 години
  здравна консултация – на всеки 12 месеца

За регистрацията са нужни:

 1. удостоверение за здравна консултация (не по-старо от 3 месеца)
 2. валиден документ за самоличност
 3. разрешение за престой и разрешение за работата (за граждани и гражданки на държави, които не са членки на ЕС)
 4. Адресна регистрация или адрес за кореспонденция (в Германия)
 5. 2 снимки
 6. Федералните провинции или общините, където е планирана дейността.

При наличието на всички документи службата трябва да издаде удостоверението за регистрация в рамките на пет работни дни!


Удостоверение с псевдоним

То се издава само по желание с едно име-фантазия / работно име. Всички други данни са като тези в удостоверението за регистрация.


Следните данни се намират в удостоверението за регистрация

 • Собствено и фамилно име или работно име (при удостоверение с псевдоним)
 • Дата и място на раждане
 • Гражданство
 • Валидност и издаващ удостоверението орган
 • Федералните провинции или общините, където е планирана дейността
 • Една снимка

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕТО С ПСЕВДОНИМ И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ НОСЯТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.

Всички промени на регистрираните данни и на местата на работа трябва да се обявят на органите в рамките на 14 дена.


Отказ за издаване на удостоверението за регистрация или на удостоверението с псевдоним

Регистрацията ще бъде отказана на малолетни лица и на лица от 18 до 21 годишна възраст, които са задължени от друго лице да извършват секс работа или на лица, върху които до голяма степен се упражнява натиск за извършване на дейността.
Също така, регистрацията ще бъде отказана на жени, на които им остават 6 месеца преди раждането и на секс работничките и работниците, които не са подали всички документи за удостоверението за регистрация.


Задължение за използване на презерватив

Използването на презерватив е задължително. При неспазване, клиентите и клиентките могат да бъдат наказани с високи глоби.


Предприемачите са длъжни да изпълнят определени условия пред държавните служби, преди всичко следните:

 • предприемачите трябва да допускат на работа във фирмата си само лица с удостоверение за регистрация (те са задължени да позволяват работа във фирмата им само на лица, които имат регистрация)
 • следните данни трябва да се пазят 2 години:
  • собствено и фамилно име или работно име
  • валидност и издаващ удостоверението за регистрация орган
  • удостоверение за здравна консултация
  • дните на работа на секс работничките и работниците

Предприемачите са длъжни да изпълнят определени условия пред секс работничките и работниците

 • преди започване на дейността, трябва да се стигне до споразумение
 • споразумението, както и доказателствата / квитанциите за платените суми трябва да се дадат на проституиращите
 • фирмената / организационната концепция трябва да е на разположение за преглед
 • предприемачите са длъжни да освобождават от работа секс работничките и работниците по всяко време за да могат те да отидат на прегледи и консултации (в информационни центрове и държавни служби).

Защита на данните

Без съгласието на секс работничките и работниците не може да се дава на трети лица информация от здравната консултация и от информационния разговор.

Лични данни от удостоверението за регистрация могат да се дават само на данъчните органи на общините и на федералните провинции, където е планирана дейността.
Секс работата продължава да е дейност, при която трябва да се плащат данъци.