Informacje dla osób pracujących w prostytucji (ProstSchG)

Co chroni przed Koronawirusem?

Flyer_Impfkampagne_Polnisch

Na podstawie ustawy oraz rozporządzenia Landu Brandenburgi osoby pracujące w prostytucji są zobowiązane do zameldowania usług.

Najważniejsze wymogi wynikające z tej ustawy:

1.Rejestracja

 • konsultacja medyczna w urzędzie ds. zdrowia (na terenie rejestracji działalności)
 • rozmowa informacyjno – doradcza we właściwym urzędzie
  Tylko i wyłącznie po spełnieniu tych dwóch wymogów zostanie wydane zaświadczenie o zameldowaniu.

2. Zaświadczenie o zameldowaniu pracy w prostytucji oraz zaświadczenie o odbytej konsultacji medycznej należy w czasie pracy zawsze mieć przy sobie

3. Procedurę rejestracji (konsultacja medyczna jak i rozmowa informacyjno- doradcza) należy okresowo powtarzać

 • osoby w wieku między 18-21 rokiem życia
  są zobowiązane do powtórnego
  zameldowania i związanej z tym rozmowy informacyjno-doradczej co 12 miesięcy konsultację medyczną należy powtarzać co 6 miesięcy.
 • osoby powyżej 21 roku życia
  zobowiązane są do ponownego
  zameldowania i związanej z tym rozmowy informacyjno-doradczej co 2 lata
  oraz konsultacji medycznej co 12 miesięcy.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

 • ­zaświadczenie o odbyciu konsultacji medycznej,
 • ważny dowód tożsamości,
 • adres zamieszkania albo adres korespondencyjny (na terenie Niemiec)
 • 2 fotografie paszportowe,
 • planowane inne miejsca (landy, miasta) działalności,
 • osoby nie będące obywatelami uni europejskiej są zobowiązane do przedłożenia zezwolenia na pobyt na terenie Niemiec oraz zezwolenia na pracę na własny rachunek.

Na podstawie tych dokumentów urząd jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w przeciągu 5 dni roboczych


Zaświadczenie z pseudonimem roboczym (alias)

Na życzenie może być wydane zaświadczenie o rejestracji z pseudonimem roboczym. Wszystkie inne dane muszą być zgode z dokumentem tożsamości.


Dane zawarte w zaświadczeniu o rejestracji

 • ­Imię i nazwisko albo pseudonim (imię robocze)
 • Data i miejsce urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Data ważności dokumentu oraz nazwa urzędu wydającego zaświadczenie
 • Landy, miejscowości planowanej działalności,
 • Fotografia

Zaświadczenie o rejestracji oraz zaświadczenie o odbytej konsultacji medycznej należy w czasie pracy zawsze miec przy sobie.
Wszelkie zmiany- adresu czy też miejsca pracy muszą być w ciągu 14 dni zgłoszone we właściwym urzędzie.


Odmowa rejestracji

 • Praca w prostytucji jest niedozwolona osobom niepełnoletnim.
 • W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że osoba ubiegająca się o rejestrację nie wykonuje tej działalności dobrowolnie
 • Kobiety ciężarne najpóźniej 6 tygodni przed rozwiązaniem nie otrzymają rejestracji
 • W wypadku gdy nie zostały przedłożone wszystkie wymagane dokumenty nie można się zarejestrować.

Obowiązek stosowania prezerwatyw

Obowiązuje stosowanie prezerwatyw w stosunkach seksualnych. W wypadku nie przestrzegania tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne.


Obowiązki zarządców obiektów oferujących usługi seksualne, w stosunku do urzędu

Zarządcy obiektów są zobowiązani do kontroli zaświadczeń o rejestracji działalności. Bez zezwolenia/zaświadczenia o rejestracji nie wolno nikogo przyjąć do pracy.
Następujące dane muszą być przechowywane przez okres 2 lat:

 • Imię i nazwisko / imię robocze ( pseudonim )
 • Data ważności dokumentu oraz nazwa urzędu wydającego zaświadczenie
 • Zaświadczenie o konsultacji medycznej
 • Dni robocze osoby oferujacej usługi seksualne

Obowiązki zarządców obiektów oferujących usługi seksualne, w stosunku do osób zatrudionych do pracy w prostytucji

 • Zawarcie umowy z pracownicą
 • Zarówno umowa jak i rachunki muszą być wydane osobie zatrudnionej
 • Plan działalności gospodarczej objektu musi być znany i dostępny osobom zatrudnionym
 • Zarządcy obiektów są zobowiązani umożliwić dostęp do badań lekarskich oraz dotrzymania
  okresowych terminów rejestracji

Ochrona danych osobowych

 • Zawartość/treść rozmów informacyjno-doradczych i konsultacji medycznych nie może być bez zgody danej osoby dalej przekazywana
 • Dane osobiste zawarte na zaświadczeniu – rejestracji oferowania usług seksualnych będą przekazywane do właściwego urzędu ds, finansowych oraz do właściwych urzędów miejsca planowanej pracy

Praca w zakresie usług seksualnych podlega opodatkowaniu.